Bảng tổng hợp giải quyết thủ tục hành chính Tháng 06/2018
Tên đơn vị Tiếp nhận Đang giải quyết Đã giải quyết Tạm dừng Hủy hồ sơ Chờ kết quả Tỷ lệ giải quyết
Kỳ trước Tiếp nhận Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn Tổng số Sớm hạn Đúng hạn Quá hạn Tạm dừng Bổ sung hồ sơ Đang liên thông Thực hiện NVTC Từ chối Công dân rút Tổng số Trong kỳ Kỳ trước
1. UBND thành phố Điện Biên 686 528 973 335 638 165 56 109 0 0 12 0 0 64 0 0 0 0 100%
1.1 Tài nguyên môi trường 633 493 888 301 587 163 54 109 0 0 12 0 0 63 0 0 0 0 100%
1.2 Xây dựng 43 26 68 30 38 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---
1.3 Văn hóa 2 4 5 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
1.4 Tài Chính Kế Hoạch 8 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.5 Công thương 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.6 Điện Lực 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
1.7 Quản Lý Đô Thị 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.8 Lao Động Thương Binh Xã Hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.9 Tư Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.10 Kinh tế & Hạ tầng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.11 Giáo dục 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.12 Nông nghiệp và phát triển nông thôn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.13 Y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.14 Nội vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.15 Thanh Tra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
2. UBND PHƯỜNG MƯỜNG THANH 1 99 6 5 1 94 82 12 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 100%
3.  UBND PHƯỜNG HIM LAM 2 32 7 2 5 27 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
4. UBND PHƯỜNG TÂN THANH 1 22 1 0 1 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 101 22 79 100%
5. UBND PHƯỜNG NOONG BUA 41 14 55 8 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
6. UBND PHƯỜNG THANH TRƯỜNG 1 202 1 1 0 201 201 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100%
7. UBND PHƯỜNG THANH BÌNH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 ---
8. UBND PHƯỜNG NAM THANH 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
9. UBND XÃ THANH MINH 2 89 5 2 3 86 85 1 0 0 0 0 0 0 0 85 85 0 100%
10. UBND XÃ TÀ LÈNG 8 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 ---
11. Hồ sơ trực tuyến 0 3 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%