Bảng tổng hợp giải quyết thủ tục hành chính Tháng 10/2018
Tên đơn vị Tiếp nhận Đang giải quyết Đã giải quyết Tạm dừng Hủy hồ sơ Chờ kết quả Tỷ lệ giải quyết
Kỳ trước Tiếp nhận Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn Tổng số Sớm hạn Đúng hạn Quá hạn Tạm dừng Bổ sung hồ sơ Đang liên thông Thực hiện NVTC Từ chối Công dân rút Tổng số Trong kỳ Kỳ trước
1. UBND thành phố Điện Biên 2858 594 3373 453 2920 77 48 29 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 100%
1.1 Tài nguyên môi trường 2634 547 3110 407 2703 71 42 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
1.2 Công thương 5 3 5 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 100%
1.3 Xây dựng 199 38 235 43 192 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100%
1.4 Lao Động Thương Binh Xã Hội 8 5 12 2 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
1.5 Văn hóa 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
1.6 Tài Chính Kế Hoạch 11 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.7 Quản Lý Đô Thị 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.8 Tư Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.9 Kinh tế & Hạ tầng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.10 Giáo dục 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.11 Nông nghiệp và phát triển nông thôn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.12 Y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.13 Nội vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.14 Thanh Tra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.15 Điện Lực 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
2. UBND PHƯỜNG MƯỜNG THANH 6 69 9 3 6 66 61 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
3.  UBND PHƯỜNG HIM LAM 13 6 14 0 14 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
4. UBND PHƯỜNG TÂN THANH 31 0 31 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 111 ---
5. UBND PHƯỜNG NOONG BUA 102 30 102 0 102 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
6. UBND PHƯỜNG THANH TRƯỜNG 0 97 0 0 0 96 94 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100%
7. UBND PHƯỜNG THANH BÌNH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 ---
8. UBND PHƯỜNG NAM THANH 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 ---
9. UBND XÃ THANH MINH 8 2 9 0 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 100%
10. UBND XÃ TÀ LÈNG 8 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 ---
11. Hồ sơ trực tuyến 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%