Bảng tổng hợp giải quyết thủ tục hành chính Tháng 08/2018
Tên đơn vị Tiếp nhận Đang giải quyết Đã giải quyết Tạm dừng Hủy hồ sơ Chờ kết quả Tỷ lệ giải quyết
Kỳ trước Tiếp nhận Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn Tổng số Sớm hạn Đúng hạn Quá hạn Tạm dừng Bổ sung hồ sơ Đang liên thông Thực hiện NVTC Từ chối Công dân rút Tổng số Trong kỳ Kỳ trước
1. UBND thành phố Điện Biên 1742 472 2051 304 1747 134 70 64 0 0 24 0 0 5 0 1 1 0 100%
1.1 Tài nguyên môi trường 1621 438 1898 270 1628 133 69 64 0 0 24 0 0 4 0 0 0 0 100%
1.2 Xây dựng 106 31 136 34 102 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---
1.3 Công thương 4 1 4 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 100%
1.4 Tài Chính Kế Hoạch 9 2 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.5 Văn hóa 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.6 Quản Lý Đô Thị 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.7 Lao Động Thương Binh Xã Hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.8 Tư Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.9 Kinh tế & Hạ tầng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.10 Giáo dục 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.11 Nông nghiệp và phát triển nông thôn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.12 Y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.13 Nội vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.14 Thanh Tra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.15 Điện Lực 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
2. UBND PHƯỜNG MƯỜNG THANH 6 92 8 2 6 90 85 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 100%
3.  UBND PHƯỜNG HIM LAM 12 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
4. UBND PHƯỜNG TÂN THANH 28 28 28 0 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 111 100%
5. UBND PHƯỜNG NOONG BUA 67 27 67 0 67 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
6. UBND PHƯỜNG THANH TRƯỜNG 0 208 0 0 0 208 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
7. UBND PHƯỜNG THANH BÌNH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 ---
8. UBND PHƯỜNG NAM THANH 2 3 2 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 100%
9. UBND XÃ THANH MINH 4 15 4 0 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 100%
10. UBND XÃ TÀ LÈNG 8 1 8 0 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 100%
11. Hồ sơ trực tuyến 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---