Bảng tổng hợp giải quyết thủ tục hành chính Tháng 07/2018
Tên đơn vị Tiếp nhận Đang giải quyết Đã giải quyết Tạm dừng Hủy hồ sơ Chờ kết quả Tỷ lệ giải quyết
Kỳ trước Tiếp nhận Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn Tổng số Sớm hạn Đúng hạn Quá hạn Tạm dừng Bổ sung hồ sơ Đang liên thông Thực hiện NVTC Từ chối Công dân rút Tổng số Trong kỳ Kỳ trước
1. UBND thành phố Điện Biên 1046 391 1301 274 1027 103 60 43 0 0 24 0 0 9 0 0 0 0 100%
1.1 Tài nguyên môi trường 953 369 1194 249 945 96 54 42 0 0 24 0 0 8 0 0 0 0 100%
1.2 Xây dựng 79 20 91 23 68 7 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100%
1.3 Công thương 4 1 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.4 Tài Chính Kế Hoạch 8 1 9 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.5 Văn hóa 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.6 Quản Lý Đô Thị 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.7 Lao Động Thương Binh Xã Hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.8 Tư Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.9 Kinh tế & Hạ tầng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.10 Giáo dục 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.11 Nông nghiệp và phát triển nông thôn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.12 Y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.13 Nội vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.14 Thanh Tra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.15 Điện Lực 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
2. UBND PHƯỜNG MƯỜNG THANH 6 91 11 5 6 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 100%
3.  UBND PHƯỜNG HIM LAM 9 7 12 0 12 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
4. UBND PHƯỜNG TÂN THANH 17 42 28 0 28 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 111 100%
5. UBND PHƯỜNG NOONG BUA 55 48 67 0 67 36 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
6. UBND PHƯỜNG THANH TRƯỜNG 0 203 0 0 0 203 203 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 100%
7. UBND PHƯỜNG THANH BÌNH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 ---
8. UBND PHƯỜNG NAM THANH 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
9. UBND XÃ THANH MINH 4 53 8 5 3 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 162 49 113 100%
10. UBND XÃ TÀ LÈNG 8 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 ---
11. Hồ sơ trực tuyến 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---