Bảng tổng hợp giải quyết thủ tục hành chính Tháng 09/2018
Tên đơn vị Tiếp nhận Đang giải quyết Đã giải quyết Tạm dừng Hủy hồ sơ Chờ kết quả Tỷ lệ giải quyết
Kỳ trước Tiếp nhận Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn Tổng số Sớm hạn Đúng hạn Quá hạn Tạm dừng Bổ sung hồ sơ Đang liên thông Thực hiện NVTC Từ chối Công dân rút Tổng số Trong kỳ Kỳ trước
1. UBND thành phố Điện Biên 2329 378 2597 341 2256 46 24 22 0 0 62 0 0 2 0 1 1 0 100%
1.1 Tài nguyên môi trường 2152 326 2380 290 2090 36 14 22 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 100%
1.2 Văn hóa 2 11 3 1 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
1.3 Xây dựng 159 35 192 48 144 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 ---
1.4 Công thương 4 2 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.5 Lao Động Thương Binh Xã Hội 1 4 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.6 Tài Chính Kế Hoạch 11 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.7 Quản Lý Đô Thị 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.8 Tư Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.9 Kinh tế & Hạ tầng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.10 Giáo dục 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.11 Nông nghiệp và phát triển nông thôn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.12 Y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.13 Nội vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.14 Thanh Tra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.15 Điện Lực 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
2. UBND PHƯỜNG MƯỜNG THANH 7 74 7 1 6 74 71 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
3.  UBND PHƯỜNG HIM LAM 12 1 13 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
4. UBND PHƯỜNG TÂN THANH 31 0 31 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 111 ---
5. UBND PHƯỜNG NOONG BUA 67 36 102 0 102 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
6. UBND PHƯỜNG THANH TRƯỜNG 0 124 0 0 0 123 115 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100%
7. UBND PHƯỜNG THANH BÌNH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 ---
8. UBND PHƯỜNG NAM THANH 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 ---
9. UBND XÃ THANH MINH 8 14 8 0 8 14 10 4 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 100%
10. UBND XÃ TÀ LÈNG 8 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 ---
11. Hồ sơ trực tuyến 0 11 1 1 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%