Bảng tổng hợp giải quyết thủ tục hành chính Tháng 11/2018
Tên đơn vị Tiếp nhận Đang giải quyết Đã giải quyết Tạm dừng Hủy hồ sơ Chờ kết quả Tỷ lệ giải quyết
Kỳ trước Tiếp nhận Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn Tổng số Sớm hạn Đúng hạn Quá hạn Tạm dừng Bổ sung hồ sơ Đang liên thông Thực hiện NVTC Từ chối Công dân rút Tổng số Trong kỳ Kỳ trước
1. UBND thành phố Điện Biên 3679 507 4106 508 3598 69 51 18 0 0 3 0 0 8 0 4 4 0 100%
1.1 Tài nguyên môi trường 3401 470 3799 468 3331 62 45 17 0 0 3 0 0 7 0 2 2 0 100%
1.2 Lao Động Thương Binh Xã Hội 13 5 17 1 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 100%
1.3 Xây dựng 248 28 275 39 236 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 ---
1.4 Công thương 6 1 4 0 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
1.5 Tài Chính Kế Hoạch 11 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.6 Văn hóa 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
1.7 Quản Lý Đô Thị 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.8 Tư Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.9 Kinh tế & Hạ tầng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.10 Giáo dục 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.11 Nông nghiệp và phát triển nông thôn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.12 Y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.13 Nội vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.14 Thanh Tra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1.15 Điện Lực 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
2. UBND PHƯỜNG MƯỜNG THANH 9 50 8 1 7 51 48 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 100%
3.  UBND PHƯỜNG HIM LAM 14 7 20 4 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
4. UBND PHƯỜNG TÂN THANH 31 2 32 1 31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 111 100%
5. UBND PHƯỜNG NOONG BUA 102 0 102 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
6. UBND PHƯỜNG THANH TRƯỜNG 0 66 0 0 0 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
7. UBND PHƯỜNG THANH BÌNH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 ---
8. UBND PHƯỜNG NAM THANH 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 ---
9. UBND XÃ THANH MINH 9 2 9 0 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
10. UBND XÃ TÀ LÈNG 8 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 ---
11. Hồ sơ trực tuyến 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%