Lĩnh vực: Tài Chính Kế Hoạch 2 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Mức độ Phạm vi
1 KD12 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh 3
2 KD14 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh 3

Lĩnh vực: Công thương 3 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Mức độ Phạm vi
1 CTH01A Thủ tục Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 3
2 CTH02A Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 3
3 CTH03A Thủ tục Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 3

Lĩnh vực: Văn hóa 6 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Mức độ Phạm vi
1 VHH15A Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 3
2 VHH16A Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 3
3 VHH17A Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 3
4 VHH19A Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) 3
5 VHH20A Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy 3
6 VHH18A Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 3

Lĩnh vực: Xây dựng 7 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Mức độ Phạm vi
1 XDH03A Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình từ cấp III trở xuống (không theo tuyến trong đô thị), nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý 3
2 XDH02B Thủ tục cấp phép xây dựng (Đối với công trình sửa chữa, cải tạo) 3
3 XDH02C Thủ tục cấp phép xây dựng(Đối với di dời công trình) 3
4 XDH02D Thủ tục cấp phép xây dựng (Đối với công trình xây dựng có thời hạn) 3
5 XDH02E Thủ tục cấp phép xây dựng(Đối với nhà ở riêng lẻ) 3
6 XDH03B Gia hạn giấy phép xây dựng 3
7 XDH03C Cấp lại giấy phép xây dựng 3

Lĩnh vực: Y tế 2 thủ tục

Lĩnh vực: Điện Lực 6 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Mức độ Phạm vi
1 DLH01A Thủ tục đăng ký cấp điện phục vụ mục đích sinh hoạt khu vực nông thôn (01pha, 03pha) 3
2 DLH02A Thủ tục đăng ký cấp điện phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt khu vực nông thôn (01pha, 03pha) 3
3 DLH03 Thủ tục thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật 3
4 DLH04 Thủ tục nghiệm thu kỹ thuật ký kết hợp đồng mua bán điện, đóng điện công trình 3
5 DLH01B Thủ tục đăng ký cấp điện phục vụ mục đích sinh hoạt khu vực thành phố (01pha, 03pha) 3
6 DLH02B Thủ tục đăng ký cấp điện phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt khu vực thành phố (01pha, 03pha) 3